Stały nadzór BHP
OFERTA

Stały nadzór BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

OFERTA

W ramach świadczenia stałych usług BHP na rzecz zakładów pracy proponuje:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • Udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego